Betingelser

Alle priser er eks. mva

Korrosjonsentreprenøren A/S tar forbehold om at utstyret er tilgjengelig ved bestilling

 

1.      Levering

Utleieobjektet stilles til disposisjon fra avtalt tidspunkt og på avtalt sted. Transport fra utleveringssted skjer for leietakers regning og risiko

 

2.      Betaling

Leie gjelder pr. døgn, og regnes fra og med den dag utleieobjektet er avtalt hentet eller sendes av utleier, til og med den dag utleieobjektet er returnert til avtalt sted.

Leien betales netto pr. 15 dager for den avtalte leietid. Forsinkelsesrente på 12% p.a. beregnes ved for sen betaling.

 

3.      Utleiers forpliktelser

Ved levering skal utleieobjektet være i driftsklar og i forskriftsmessig stand. Ved avvik fra avtale skal utleier umiddelbart varsles slik at denne kan foreta omlevering eller rettelse. Ved vesentlig mangel kan leier ved skriftlig oppsigelse kreve avtalen hevet.

 

 

 

4.      Leietakers bruk av utleieobjektet

Leietaker er ansvarlig for bruken av utleieobjektet og er forpliktet til å foreta vanlig driftsmessig vedlikehold og til å følge gjeldende vedlikeholds og bruksforskrifter. Leietaker må bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoff.

Leietaker er forpliktet til å bekoste eventuelle driftsrelaterte småreparasjoner  og utskiftinger av deler som normalt må byttes ut under drift.

 

5.      Leietakers risiko og ansvar

Risikoen for utleieobjektet går over på leietaker fra det øyeblikk utleieobjektet utleveres fra avtalt sted og til det avleveres til avtalt sted etter endt bruk. Leietaker hefter for all skade som påføres utleieobjektet i leietiden. Leietaker har og ansvar for eventuelle ting, person og følgeskader som utleieobjektet og dets bruk måtte påføre tredjemann. Utleier skal straks underrettes ved eventuell skade.

 

6.      Oppsigelse

Utleier kan med øyeblikkelig virkning si opp leieavtalen og avhente utleieobjektet på leiers bekostning, dersom dette ikke behandles tilfredsstillende. Dette gjelder og ved mislighold av betaling eller annet vesentlig avtalebrudd.

 

7.      Tilbakelevering

Innen leietidens utløp, skal leietaker for egen regning og risiko, bringe utleieobjektet til avtalt avleveringssted. Utleieobjektet skal være rengjort og ellers i samme stand som ved utlevering. Toalett etc. skal være tømt. Eventuelle kostnader knyttet til mislighold av disse forhold kan utleier etterfakturere til leietaker.

 

 

8.      Tilleggsutstyr

Bestemmelsene i denne avtalen gjelder også for utlevert tilleggsutstyr, verktøy etc. som ikke er nevnt særskilt i avtalen.

 

9.      Fraskrivelse

Utleier påtar seg intet ansvar for at utleieobjektet tilfredsstiller leietakers behov.

 

Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet, herunder skade som måtte bli påført leietakers ting eller personer. Dette gjelder også dersom kravet skyldes skade eller teknisk svikt som leietaker oppdaget, eller burde oppdaget ved sin bruk av leieobjektet.

 

Leietaker påtar seg det fulle ansvar for ethvert krav som av utenforstående måtte bli reist mot utleier med bakgrunn i leieforholdet. Dette gjelder også dersom kravet skyldes skade eller teknisk svikt som leietaker oppdaget, eller burde oppdaget ved sin bruk av leieobjektet.

 

Leietaker fraskriver seg enhver adgang til regress overfor utleier dersom leietaker er ansvarlig etter vilkårene over.